งานออกแบบจัดสวน

        หลังจากทำการวางรูปแบบสวน ทำการประเมินราคาและตกลงกับเจ้าของสถานที่แล้ว   ผู้ทำการจัดสวนต้องเริ่มวางแผนและเตรียมงานเป็นขั้นตอนเพื่อกำหนดระยะเวลาในการจัดสวนให้แล้วเสร็จตามวัน และเวลาที่ได้ตกลงกับเจ้าของสถานที่ เพื่อความสะดวกในการทำงานและผลงานออกมาดีทั้งง่ายต่อการเบิกเงินแต่ละงวดของเจ้าบ้าน การจัดสวนพอสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

การเลือกซื้อพรรณไม้  

        เป็นการเลือกซื้อสรรหาแหล่งพรรณไม้ที่มีในแบบตามแหล่งต่างๆ โดยพยายามหาทั้งชนิดของต้นไม้, ขนาด, รูปทรงและราคาให้เป็นไปตามรูปแบบที่นำเสนอ   เพื่อเกิดความสะอาดและเป็นความสามารถของผู้จัดที่หาพันธุ์ไม้ได้ทรงและจัดตามที่กำหนดไว้ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนต้นไม้จากแบบเดิมนอกจากจำเป็นจริง ๆ เช่นในกรณีที่ไม่สามารถจะหาไม้ชนิดนั้นได้หรือมีแต่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการก็ควรเป็นอย่างอื่นแทน แต่นักจัดสวนควรจะอธิบายเหตุผลให้เจ้าของบ้านเข้าใจถึงปัญหาและทราบถึงสิ่งนำมาทดแทนว่าเป็นชนิดใดและราคาใกล้เคียงกันหรือดีกว่าอย่างไรบ้าง 


การปรับหลุมปลูกต้นไม้ 

       ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อน  แล้วจึงตามด้วยไม้พุ่ม และไม้คลุมดินตามลำดับ  วิธีการเตรียมให้ดูจากตำแหน่งของต้นไม้นั้นๆจากแปลนจะทราบถึงระยะห่างของต้นไม้จากกำแพงหรือผนังบ้าน  เมื่อได้ตำแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นแล้ว ให้ใช้ปูนขาวไปวงตามจุดนั้น   เพื่อที่จะเตรียมขุดโดยกะขนาดหลุมให้ได้ตามชนิดของต้นไม้ เมื่อขุดดินออกแล้วให้ย่อยดินให้ละเอียด เพื่อจะได้นำมาผสมกับปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีแล้วกลบลงไปในหลุมตามเดิมเพื่อเตรียมรอปลูกต้นไม้ต่อไป   ในระยะที่ทำการขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้นั้นหรือหลังจากปรับที่ประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ วัชพืชก็จะงอกขึ้นมาภายหลังก็ควรกำจัดวัชพืชบริเวณนั้นออกให้ได้มากที่สุดถ้ามีมากควรใช้ยากำจัดวัชพืชฉีด แต่ถ้าฉีดก็ควรทิ้งไว้นานพอสมควร (ตามฉลากยา)จึงปลูกหญ้าได้การกำจัดวัชพืชก็ควรมีเรื่อย ๆแม้ว่าจะปลูกหญ้าไปแล้วก็ตามก็ควรจะขุดวัชพืชทิ้งเมื่อเกิดขึ้นมาอีก การขุดหลุมปลูกไม้พุ่มควรขุดลึกประมาณ 0.4 – 0.5 mถ้าไม้พุ่มอยู่ติดกันหลายต้นควรขุดต่อกันเป็นแปลงตามรูปร่างของตำแหน่งที่จะปลูก   แล้วผสมดินใส่ปุ๋ยและปูนขาวตามสูตรหลังจากนั้นก็ขุดหลุมปลูกไม้คลุมดินควรขุดลึกเพียง 0.25 – 0.3 m ก็พอดินปลูกก็ดูตามชนิดของต้นไม้ด้วยไม้คลุมดินที่นิยมปลูกทั่วไป


การกำจัดวัชพืช

       ในระยะที่ทำการขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้นั้นหรือหลังจากปรับพื้นที่ประมาณ 10 - 15 วัน วัชพืชก็จะงอกขึ้นมาในภายหลัง จึงควรกำจัดวัชพืชในบริเวณนั้นออกให้ได้มากที่สุดถ้ามีมากควรใช้ยากำจัดวัชพืช และทิ้งไว้นานพอสมควร จึงปลูกหญ้าได้ การกำจัดวัชพืชควรทำเรื่อย ๆ แม้ว่าจะทำการปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้วก็ตามเพราะวัชพืชจะเจริญเติบโตมาพร้อม ๆ กับหญ้า 


การวางก้อนหิน

       ก้อนหินมีรูปทรงต่าง ๆ ตามธรรมชาติโดยไม่ได้ถูกตัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติของหินที่เปลี่ยแปลงไปโดยภูมิอากาศต่างๆ ซึ่งแต่ละแบบจะบอกถึงบรรยากาศของถิ่นที่มาของหินนั้น ๆ เช่นหินอาจเรียบหรือขรุขระ เนื่องจากลมและพายุ จากแม่น้ำ มหาสมุทรสีจะแสดงถึงความมั่นคงสงบนิ่ง หินที่มีรูปร่างกลม, หรือหินที่ขัดถูแล้วจะไม่นิยมใช้ในการจัดสวน เพราะจุทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติสีที่นิยมคือสีน้ำตาล, แดง, ม่วง, เขียวปนน้ำเงินสีขาวไม่นิยมเพราะขาวเกินไปและไม่ประทับใจเมื่อมองดูและควรหลีกเลี่ยงการใช้สีก้อนหินที่ติดกันนักจัดสวนจะสำรวจรอบๆหินแต่ละก้อนอย่างถี่ถ้วนก่อนเพื่อที่จะตัดสินใจดูว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าควรจะโชว์แก่ผู้ที่มาพบเห็นสังเกตจุดศูนย์ถ่วงของก้อนหินควรวางตรงไหนและจมลงดินเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละก้อนที่วางการวางก้อนหิน 2 ก้อน   นอกจากก้อนหิน 2 ก้อนแล้วก็จะจัดเป็น 3 ก้อน, 7 ก้อนถ้ากลุ่มใหญ่ก็แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยสองหรือสามกลุ่มโดยมี 1 กลุ่มจัดเป็นรูปสามเหลี่ยมสูงสูงที่สุดและมีอีก 2 กลุ่มเล็กและมีอีก 2 กลุ่มเล็กวางให้สมดุลกับกลุ่มแรก    การจัดวางหิน3 ก้อน   หลีกเลี่ยงการจัดวางก้อนหินที่มีขนาดรูปร่างและกลุ่มก้อนวางอยู่ใกล้กันเพราะจะดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่จุดเด่นในกลุ่มหินนั้นๆการเคลื่อนย้ายก้อนหินควรมีเครื่องทุ่นแรงช่วยเช่นรถเข็นท่อนไม้สำหรับงัดหินเชือกสำหรับดึงหรือผูกก้อนหินเพื่อหามเป็นต้นถ้ามีการปรับที่แล้วไม่ต้องการให้ดินยุบไปตามน้ำหนักของล้อรถเข็นก็ใช้ไม้กระดานวางพาดบนรองล้อรถเข็นไว้ก็จะช่วยให้ดินไม่เป็นรอยถ้าในกรณีหินก้อนใหญ่มากก็ต้องใช้บั้นจั่นช่วยยกก่อนที่จะยกไปวางควรจะกะให้ดีถึงมุมใดที่ก้อนหินจะตั้งและขุดดินไว้ลึกพอสมควรที่ต้องการฝังหินลงจะได้ง่ายในการขยับและเคลื่อนย้ายหินเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบ่อย


การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

เมื่อได้เตรียมหลุมและเตรียมดินในหลุมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมปลูกต้นไม้มาจากแหล่งชื้อต่าง ๆขั้นตอนการปลูกมีดังนี้

1.       ควรปลูกไม้ใหญ่ก่อนโดยนำต้นไม้ไปใกล้ปากหลุมถอดกระถางออก หรือทุบกระถางให้แตกเพื่อกันการกระเทือนของราก
2.       โกยดินออกจากหลุมให้ลึกเท่ากับความสูงของกระถาง
3.       วางต้นไม้ไว้ในหลุมกลบดินให้แน่นให้โคนต้นไม้เสมอปากหลุมรอบๆ โดยต้นไม้ควรทำเป็นแอ่งรับน้ำไว้ เพื่อให้ต้นไม้ได้รับมากที่สุด
4.       เมื่อปลูกแล้วควรค้ำโดยไม้ไผ่, ไม้สนใช้ไม้ประมาณ 3 อันโดยจับต้นไม้ให้ตรงแทงกิ่งไผ่ลงในดินค้ำเป็นสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกให้แน่น ทั้งนี้เพื่อการกันโยกของต้นไม้เมื่อลมพัด เพราะการโยกของต้นจะทำให้รากกระเทือนหรือขาดได้
5.      การปลูกไม้พุ่มในแปลงใหญ่ที่เตรียมไว้การเว้นระยะที่พอเหมาะพอการเจริญเติบโตของไม้พุ่มชนิดนั้น ๆด้วยถ้าต้นไม้อยู่ในตำแหน่งที่ลมพัดแรงก็จะทำให้ทุกต้นและควรรอจนไม้เหล่านั้นตั้งตัวได้จนแตกใบใหม่ออกมาจึงเริ่มตัดแต่งที่พุ่มให้เป็นตามที่ต้องการ  
6.       การปลูกไม้คลุมง่ายต่อการถอดกระถางออกเพราะเป็นกระถางเล็กจะลงไม้คลุมดินส่วนใหญ่ค่อนข้างทนทาน
7.       เมื่อถอดกระถอดอย่างลืมเอาเศษกระดาษที่รองใต้กระถางออกด้วยถ้าภายในกระถางมีหลายต้นก็แยกออกปลูกได้อีกทั้งไม้คลุมดินเติบโตได้เร็วและต้องตัดแต่งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้หนาแน่นไปการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ สมควรให้เป็นไปตามที่กำหนด
8.      แต่เมื่อได้ทำการปลูกและจัดวางตามแปลงไว้ความรู้สึกของผู้ออกแบบที่มองสวนในขณะนั้นไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปก็สมควรที่จะเพิ่มเติมบางส่วนโดยใช้ต้นไม้, หินฯลฯ เพื่อให้บริเวณนั้น ๆดูเหมาะสมกลมกลืนมากขึ้นการปรับปรุงและการเพิ่มเติมนี้จำเป็นแทบทุกครั้ง เพราะเคยกล่าวแล้วว่าแบบจะให้ผลสมบูรณ์เพียง 80 – 85 % เท่านั้นจะไม่ครบถึง 100% เต็มตามที่ได้กล่าวไว้
9.      นอกจากในกรณีจำเป็นจริง ๆ เช่นงบประมาณที่กล่าวไว้มีจำนวนจำกัดมากหรือเจ้าของบ้านพอใจให้เป็นตามแบบซึ่งในกรณีนี้ผู้ออกแบบ อาจชี้แจงให้เข้าใจหรือจะจบงานไว้เพียงแค่นี้ไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อผู้ออกแบบเพราะในความรู้สึกของผู้ออกแบบจะทราบถึงข้อบกพร่องที่ต้องเพิ่มเติมแก้ไขแต่เมื่อทำไม่ได้ก็จะทำให้ผู้ออกแบบไม่ภูมิใจในผลงานเท่าที่ควรเพราะถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์
 

การปรับพื้นที่

       การปรับที่ก่อนการปลูกต้นไม้นั้นเป็นงานที่ยากใช้เวลาและแรงงานมาก มีปัญหามากถ้าหากว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เพราะอาจมีการขุดท่อวางสายไฟฟ้าหรือท่อประปาอีกก็ได้และหลังจากที่ปรับที่เสร็จ  เมื่อฝนตกฝนก็จะชะหน้าดินเป็นร่องทำให้เสียเวลาในการปรับที่ใหม่เนินที่แต่งไว้อาจมีการเหยียบย่ำจากคนงานที่มาทำงานอื่นในบ้าน ดังนั้น การปรับที่จึงต้องรอให้งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงให้ผู้ชำนาญการที่จะปรับพื้นที่ให้ได้ตามรูปแบบที่ออกแบบได้การปรับที่อาจเริ่มจากการปรับหน้าดินให้เรียบตามระดับที่ต้องการ  ซึ่งจะใช้จอบย่อยดินให้ละเอียดและนำดินมาถมตามจุดที่ต่ำหรือถากดินออกบริเวณที่หน้าดินที่สูงเกินไปได้ที่ตามรูปแบบที่ต้องการ ช่วงใดที่ต้องการให้เป็นเนินก็เอาปูนขาวโรยแสดงขอบเขตของเนินนั้นๆ (ให้ดูตามแบบที่เขียน) และทยอยเอาดินมาถมในบริเวณปูนขาวให้สูงตามที่ต้องการ โดยจะถมตามจุดที่ต่ำสุดก่อน มายังจุดสูงสุดของเนิน เมื่อทำการถมที่ได้ตามที่ต้องการแล้วควรรดน้ำและย่ำให้ดินแน่น เพื่อไม่ให้เป็นโพรงหรือเป็นเนินไม่เรียบ ทั้งนี้เพื่อกันการทรุดตัวของเนินในภายหลัง  จากนั้นใส่ดินตามจุดที่ต้องการแล้วควรรดน้ำให้ชุ่มมากๆ แล้วทิ้งไว้ 1 คืนให้ดินหมวด   จึงใช้ลูกกลิ้งบดดินให้เรียบถ้าช่วงไหนที่ดินยุบมากควรเพิ่มดินอีก  ส่วนของสนามที่ระดับดินเท่ากันแต่งให้เรียบเสมอขอบธรรมดาและถ้าในดินมีสนามสูงกว่าถนนที่ควรแต่งขอบให้โค้งและปูหญ้าถึงขอบถนนเพื่อกันดินพัง


การปูหญ้า

ก่อนที่จะปลูกหญ้า ควรจะปรับที่ให้เรียบเพราะหน้าดินอาจจะถูกน้ำชะเป็นร่องหรืออาจเป็นหลุมได้ โดยใช้ดินถมหลุมอัดให้แน่นดูการระบายน้ำเมื่อฝนตกหรือเมื่อรดน้ำเพื่อปรับระดับ ก่อนปลูกหญ้า   เมื่อทำการปรับระดับเรียบร้อยแล้วก็ควรสั่งทรายและหญ้า ปุ๋ยคอก   โดยคำนวณจากพื้นที่หญ้าควรเลือกชนิดให้ถูกต่อสภาพของแสง เช่นในร่มใช้หญ้ามาเลเซีย, แดดจัดใช้หญ้านวลน้อย, ญี่ปุ่น เบอร์มิวด้าควรคำนวณว่าอย่างละกี่ตารางเมตร   เผื่อขาดเหลืออีก 10 – 20 ตารางเมตรควรสั่งหญ้ามาส่งภายในวันที่จะปลูก ถ้าปูหญ้าหลายวันควรทยอยส่งจะไม่ทำให้หญ้าเหลือง    วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
ทราย อาจใช้หนา 1 – 2 เซนติเมตร  คำนวณการใช้ทราย 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อพื้นที่ 60 ตารางเมตรกะสั่งทรายมาส่งก่อนหญ้า 1 วัน
ปุ๋ยคอก  1 กระสอบต่อพื้นที่ 60  ตารางเมตร
ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดของดิน 1 ถุงต่อพื้นที่ 60 ใช้ปูนขาวฝุ่นไม่ควรใช้ปูนขาวก่อสร้าง
มีดสำหรับตัดหญ้า, ไม้สำหรับทุบขอบหญ้าหรือลูกกลิ้งบกหญ้า
เมื่อวัตถุมีพร้อมทุกอย่างควรเริ่มโดยการนำทรายไปเกลี่ยบนพื้นที่ปลูกหญ้า  ใช้ไม้ปาดให้เรียบ เพื่อปรับระดับที่เป็นหลุมบ่อเล็กน้อยให้สม่ำเสมอโรยปูนขาวและปุ๋ยคอยหรือปุ๋ยเทศบาลให้ทั่ว   เริ่มปลูกหญ้าที่วางพับกันไว้อาจปูตามแนวใดแนวหนึ่งของสนามก็ได้   วางหญ้าให้ขอบชิดกันพอดี หรือห่างกัน 1 เซนติเมตร เพื่อจะได้ใช้ลูกกลิ้งอัดทั้ง 4 ด้าน อีกครั้ง แต่ถ้าไม่มีลูกกลิ้งก็ปูหญ้าโดยจับขอบให้ชิดกันสูงจากนั้น 1 นิ้วแล้วใช้มือทุบลงให้ชนกันสนิทที่พ้นหรือใช้ไม้ทุกอีกครั้งหนึ่งให้ทั่วและปูต่อกันไปเรื่อยๆบริเวณโคนต้นไม้ควรปูให้ทับโคนแล้วตัดออกเป็นรูปวงกลมหลีกเลี่ยงการปูที่ต้องแซมหญ้านั้นเล็กๆนิดเดียวเพราะโดยโอกาสตายจะมีมากกว่าพื้นใหญ่เมือปูให้ส่วนหนึ่งแล้วควรลดน้ำตามให้ชุ่มนอกจากดินจะชื้นมากอยู่แล้วแต่ถ้ารดน้ำทันทีที่ปูเสร็จวันละ 2 – 4 ครั้งจนถึง 2 อาทิตย์จึงลดวันละครั้งให้ชุ่ม

การปูทางเท้า

ควรปูทางเท้าหลังจากที่ได้ปูหญ้าเรียบร้อย อาจจะใช้ปูนขาวโรยเป็นแนวทางตามแบบเลือกวัสดุที่ทำเป็นทางเท้าซึ่งมีหลายเหลี่ยมและหลายขนาดโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 x 30 เซนติเมตรรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม วงกลมหรือหกเหลี่ยมส่วนความหนานั้นแล้วแต่ชนิดของวัสดุ

หินล้าง                  สะดวกในการใช้ ปลอดภัย สวยพอประมาณ ราคาปานกลาง
หินกาบ                  สวยมากราคาสูง
ซีเมนต์อัด              รูปตามแบบของบริษัทปูนซีเมนต์
ซีเมนต์                  แบบเรียบสี่เหลี่ยมไม่มีสี ราคาถูก
ศิลาแลง                มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร สวยแบบธรรมชาติ เปราะหักง่าย
 
นอกจากตัวอย่างทางเท้าสำเร็จรูปที่กล่าวมาแล้วก็อาจมีทางเท้าที่ทำขึ้นด้วยซีเมนต์เป็นตลอดแนวเช่น ลาดซีเมนต์เอากรวดโรย, หินหรืออิฐเป็นก้อน ๆ เป็นต้นถ้าทำทางเท้าแบบนี้ควรทำก่อนจะปลูกหญ้า
เมื่อเลือกวัสดุที่จะทำเป็นทางเท้าได้แล้วก็จะทำการปูไดเลยโดยปูห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเท่ากับ 60 cmเพราะถ้าใกล้กันเกินไปจังหวะที่พลาดไปคือเดินลงไปบนหญ้าสลับกับทางเท้าถ้าจะให้แน่ใจควรลองวางดูด่อนเล้วเดินดูก่อนแล้วเดินดูก็จะดีเมื่อวางแผ่นทางทางเท้าลงบนเส้นที่กำหนดคือให้แนวปูนขาวเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นทางเท้าเท่ากันตลอดใช้มีดเฉือนหญ้าตามรูปแผ่นทางเท้า

การตัดหญ้า, ให้ปุย, ฉีดยาฆ่าแมลง

เมื่อปูหญ้าได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้วก็ควรตัดหญ้าที่ปูไว้จะขึ้นไม่เสมอกัน ไม่ควรปล่อยให้หญ้าสูงเกินไปหรือมีดอกเพราะจะทำให้หญ้าเหลืองเมื่อตัดหญ้าออก ควรตัดหญ้าแห้งไม่เปียกน้ำแต่โดยประมาณ 12 – 14 วันต่อ 1 ครั้งส่วนเครื่องมือที่ใช้ตัดหญ้ามี

1. กรรไกรใช้ตัดแต่งสนามแคบ ๆ
2. เครื่องตัดหญ้าแบบใบพัดหมุน ใช้ตัดหญ้าได้สูง 1 – 5 นิ้ว

 

 

 

 


  • การออกแบบจัดสวน (Garden Design) เป็นการสร้างงานศิลปะ สำหรับผู้ที่เก็บออมซื้อบ้านสักหลัง ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ จะเป็นทาวเฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมกลางกรุง ก็เป็นบ้านสำหรับความภูมิใจของ ...

  • 1. สำรวจสถานที่โดยการออกแบบการจัดวางโดยยึดตามความพอใจของลูกค้า 2. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ทุก 1 เดือน เพื่อนำกลับไปดูแล 3. ต้นไม้ตกแต่ง,ใส่ปุ๋ย ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม 4. ...

  • การขุดบอลล์ต้นไม้ มี 2 แบบ ดังนี้1. แบบที่ไม่มีดินติดราก ( Bare root ) ที่เราเห็นได้ชัดเจน ก็คือ กุหลาบ ถ้าทำการขุดย้ายมาปลูกโดยไม่มีดินติดรากมาด้วย เมื่อนำมาปลูกจะตัดแต่งกิ่งออกให...

  • รับจัดสวน น้ำตก น้ำล้น บ่อเลี้ยงปลา ม่านน้ำล้น น้ำพุ ศาลาไม้ มุมนั่งเล่นในสวน แบบ ประหยัด สวยงาม เสริมฮวงจุ้ยตัวอย่าง บริการจัดสวน หลังจากทำการวางรูปแบบสวน ขั้นตอนแรกจะทำการ...
Visitors: 178,499