Harry Potter - Owl Harry Potter - Owl

ม่านตาข่ายกันนก

   ม่านตาข่ายไนล่อนป้องกันนก
สามารถกันนกได้ทุกชนิด อากาศถ่ายเทสะดวก 
        
 
     
      
Visitors: 135,289